Štatút súťaže „Skvelé leto s Ako sa mať lepšie“

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

Usporiadateľom Súťaže “ Skvelé leto s Ako sa mať lepšie ” (ďalej len “Súťaž”) je Ako sa mať lepšie s.r.o., so sídlom Bottova 2, 010 01 Žilina, IČO: 53147111, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom  Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75103/L (ďalej len “Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”).

2. TRVANIE A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž sa uskutoční v termíne od 24.07. 2020 do 08.08. 2020 20:20 hod. (ďalej len „termín konania súťaže”) prostredníctvom sociálnej siete facebook/instagram, konkrétne na oficiálnom profile Ako sa mať lepšie: https://www.facebook.com/AKOSAMATLEPSIE a https://www.instagram.com/akosamatlepsie.sk/ (ďalej len „súťažný profil”). V tomto termíne je možné zapojiť sa do súťaže.

3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Účastníkom Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) môže byť každá fyzická osoba, ktorá:

 • má viac ako 16 rokov,
 • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
 • splní podmienky súťaže.

4. PODMIENKY SÚŤAŽE

Do súťaže bude zapojený každý, kto:

5. VÝHRY

Výhry, ktoré Usporiadateľ v Súťaži poskytne sú nasledovné:

 • 2x vstupenku na 3-dňový transformačný tréning Objav svoju Silu s Andy Winsonom, ktorý sa bude konať v termíne 29.-31.8.2020 v Hoteli Senec v Senci,
 • 4x 30 minútový online mentoring od AKO SA MAŤ LEPŠIE,
 • 5x investičná strieborná minca 1oz Wiener Philharmoniker.

Do súťaže je vložených 11 cien, ktoré je možné vyhrať. Každý oprávnený výherca získa iba 1 cenu. Výhry do Súťaže zabezpečil Usporiadateľ.

6. KOMPETENCIE USPORIADATEĽA

 1. Usporiadateľ povedie dohľad nad priebehom Súťaže a výberom cien v súlade s Pravidlami Súťaže. Usporiadateľ má právo zasiahnuť v prípade, že vznikne podozrenie, že sa Súťažiaci správal v rozpore s Pravidlami Súťaže.
 2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže Súťažiaceho, pokiaľ je jeho konanie v rozpore so všeobecne platnými zákonmi, porušuje práva tretích osôb alebo porušuje autorské práva, obsahuje fotky vyobrazujúce nahotu, fotky alebo slová všeobecne považované za vulgárne, urážlivé alebo nemorálne, vyzýva k rasovej, náboženskej alebo etnickej neznášanlivosti, vyzýva k násiliu, spôsobuje urážku na cti tretích osôb, obsahuje odkaz, ktorý vedie na stránky s obsahom popísaným v tomto bode alebo inak zobrazuje obsah, ktorý je všeobecne považovaný za nevhodný.
 3. V okamihu, keď budú zistené porušenia týchto Pravidiel, bude Súťažiaci na základe rozhodnutia Usporiadateľa vylúčený zo Súťaže. Definitívne rozhodnutie je v kompetencii Usporiadateľa. Vylúčenie zo Súťaže môže nastať v ktorejkoľvek fáze Súťaže.
 4. Usporiadateľ môže požiadať Výhercu, aby v určitom termíne preukázal svoju totožnosť občianskym preukazom alebo pasom. Pokiaľ Výherca Súťaže odmietne preukázať svoju totožnosť, prichádza o nárok na cenu.

7. OZNÁMENIE VÝHERCOV

 1. Po ukončení Súťaže bude zo všetkých súťažných registrácií, ktoré sú platné a spĺňajú podmienky súťaže, vyžrebovaných 11 víťazných odpovedí.
 2. Rozhodnúť, či súťažná odpoveď spĺňa podmienky súťaže je oprávnený určiť výhradne usporiadateľ súťaže.
 3. Výhercovia Súťaže budú zverejnení do 2 pracovných dní od ukončenia súťaže na Facebookovom profile https://www.facebook.com/AKOSAMATLEPSIE a Instagramovom profile https://www.instagram.com/akosamatlepsie.sk/.
 4. Výhercovia Súťaže budú o svojom vyžrebovaní informovaní Usporiadateľom Súťaže najneskôr do 2 dní od uskutočnenia žrebovania, a to prostredníctvom facebookového a instagramového účtu, s ktorým sa do súťaže zapojili.
 5. Výhercovia budú požiadaní, aby poslali Usporiadateľovi dodatočné informácie do 5 pracovných dní kvôli doručeniu výhry. Ak výherca v stanovenej lehote podmienku nesplní, tak bude zo súťaže vylúčený (t.j. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech Usporiadateľa Súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý bol dodatočne vyžrebovaný.
 6. Výhra bude výhercom zaslaná na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výhercovia uviedli, a to do 10 dní po overení jeho nároku na výhru.
 7. V termíne konania súťaže môže jeden súťažiaci vyhrať len jednu výhru.
 8. Ak výherca neprevezme výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

8. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Výherca udeľuje svojím zapojením sa do Súťaže súhlas, aby prevádzkovateľ Ako sa mať lepšie s.r.o., so sídlom Bottova 2, 010 01 Žilina, IČO: 53147111, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, spracúval osobné údaje výhercu v rozsahu: kontaktné telefónne číslo, adresa a adresa elektronickej pošty za účelom bezproblémového doručenia výhry. Tento súhlas udeľuje na dobu 1 roka odo dňa zapojenia sa do Súťaže a je si vedomý/á toho, že ho môže kedykoľvek písomne odvolať.

Výherca potvrdzuje že si je vedomý/á svojich práv podľa nariadenia a zákona, t. j. predovšetkým práva na prístup k osobným údajom, na opravu, resp. doplnenie údajov, na výmaz údajov (byť zabudnutý), na prenositeľnosť údajov, vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov, na obmedzenie spracovávania údajov, podať návrh na začatie konania podľa nariadenia a zákona.

Ak ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, alebo pre uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na info@akosamatlepsie.sk.

9. RIEŠENIE SŤAŽNOSTÍ

Sťažnosti a reklamácie prijíma Usporiadateľ písomne na e-mailovej adrese info@akosamatlepsie.sk. Všetky sťažnosti rieši Usporiadateľ. V prípade oprávnenej reklamácie sa Usporiadateľ zaväzuje odstrániť chybu čo najskôr a informovať o tom Súťažiaceho. Usporiadateľ má právo diskvalifikovať z účasti v Súťaži akéhokoľvek Súťažiaceho, u ktorého vznikne podozrenie, že konal v rozpore s týmito Pravidlami. Rozhodnutie Usporiadateľa v súvislosti s akýmkoľvek zákazom účasti v Súťaži je konečné.

10. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 1. Účasť v Súťaži, získanie a doručenie výhry nie sú nijakým spôsobom podmienené nákupom akéhokoľvek tovaru.
 2. Je zakázané používať akýkoľvek počítačový kód, malware alebo čokoľvek iné, čo by mohlo rušiť, zastaviť alebo zneužiť Súťaž. Takéto správanie môže mať za následok vylúčenie Súťažiaceho z ďalšej účasti v Súťaži.
 3. Súťažiaci majú právo nahlásiť ostatných Súťažiacich, ktorých podozrievajú z porušenia Pravidiel Súťaže.
 4. Sťažnosť musí byť zaslaná do správy na Facebook/Instagram profile Ako sa mať lepšie a musí obsahovať meno/prezývku porušiteľa a popis situácie, prečo je Súťažiaci z porušenia Pravidiel podozrievaný. Správa musí tiež obsahovať celé meno a priezvisko žiadateľa. Usporiadateľ má právo sťažnosť posúdiť a rozhodnúť o vylúčení či zotrvaní Súťažiaceho v Súťaži bez povinnosti vyjadriť sa k tomu žiadateľovi.
 5. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 1. Usporiadateľ, organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.
 2. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.
 3. Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov, bude zverejnená a nadobúda účinnosť zverejnením na facebookovom a instragramov profile Ako sa mať lepšie.
 4. O výhrach v súťaži a celkovom poradí súťažiacich konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.
 5. Facebook/instagram nezodpovedá za túto súťaž. Súťažiaci sú uzrozumení s tým, že poskytujú svoje informácie usporiadateľovi súťaže, a nie elektronickej sociálnej sieti facebook/instagram. Zapojením do súťaže berú záujemcovia/súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči spoločnosti facebook/instagram, resp. že spoločnosť facebook/ instagram je od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodená.
 6. Súťažiaci sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na Facebook profile Ako sa mať lepšie: https://www.facebook.com/AKOSAMATLEPSIE
 7. Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Facebook profile Ako sa mať lepšie: https://www.facebook.com/AKOSAMATLEPSIE
 8. Pridaním komentára vo forme odpovede na súťažnú otázku vyslovuje Súťažiaci súhlas riadiť sa Pravidlami Súťaže.
 9. Tieto Pravidlá Usporiadateľ vydáva ako súčasť Súťaže a riadia sa primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Žilina, dňa 24.07. 2020